SANJA KOSI

KOMUNIKACIJA

KOMUNIKACIJA

je najmočnejši, občutljivi in vsestranski instrument vsakega odnosa in predstavlja srce in "umetnost" naših odnosov.

Družinska psiho terapija medosebni odnosi izboljšanje kvalitete življenja psihoterapevtka Sanja Kosi communicare
Psihoterapevtska pomoč pri motnjah in komunikaciji psiho terapevtka Sanja Kosi communicare

MOTIVACIJA

spodbuda za samozavedanje, samonadzor in pripravljenost na razvijanje komunikacijskih veščin, lahko izboljšujejo komunikacijo.

Učinkovite komunikacijske spretnosti

vzpostavijo boljši odnos.

Preprečevanje poklicnega izgorevanja

in povečanje strokovne izpolnitve.

Odkrivanje in iskanje boljših odzivov

za nas same, saj procesi, ki nas tvorijo, nas hkrati lahko tudi ovirajo.

Krepitev kompetenc za uspešno komuniciranje,

zmanjševanje ovir v komunikaciji in empatično delovanje.

Vsakdo se lahko ujezi. To res ni težko.
A težko se je ujeziti na pravo osebo,
ob pravem času, za pravo stvar
in na pravi način.
(Aristotel)

Beseda komunikacija izvira
iz latinske besede "communicare"
in pomeni sporočiti,
deliti kaj s kom, se pogovoriti o čem,
biti v medsebojni zvezi, vprašati.

Ideje, dejstva in mnenja se neprestano spreminjajo v besede in jih v vsakem, tudi najbolj preprostem pogovoru podajamo drug drugemu. Nebesedni znaki, kot so drža, geste, kretnje, pogledi, ton glasu, spremljajo vsak pogovor. Ta tok informacij, nizanje podatkov in izmenjava signalov predstavljajo proces komunikacije.

Podatki sami, ali sporočila, so lahko analogni ali digitalni znaki. Analogni znaki so neposredni, slikovni, in jih predstavlja pretežno drža telesa. Digitalni znaki so bolj zapleteni, abstraktni, in jih predstavljajo besede. Analogni znaki vnašajo v sporazumevanje takojšnje povezave in določajo odnose, digitalni znaki pa natančneje pojasnjujejo odnosno raven in določajo vsebino.

Učinkovito sporazumevanje pomaga uravnavati posameznikova čustva, zagotavlja ustrezno razumevanje informacij ter omogoča prepoznavanje in upoštevanje njegovih potreb, stališč in pričakovanj.

Ker so v komunikacijo vključeni različni ljudje, in ker so prisotna tudi njihova čustva, se tem oviram ne moremo povsem izogniti.

Na poti od pošiljatelja sporočila
do prejemnika lahko sporočilo naleti
na mnoge ovire in pasti,
ki preprečujejo prenos prave vsebine.

Sporazumevanje bo bolj uspešno, če bomo ovire znali prepoznavati
in se trudili, da jih sami ne bi vnašali v komunikacijo.

Osnovo komunikacije predstavljata verbalni in neverbalni del. Slednja sta v praksi nedeljiva in se ves čas med seboj prepletata, dopolnjujeta, pojasnjujeta in razlagata, se prehitevata in izdajata misli in občutke.

Na prvi pogled se nam zdi, da je nosilka pomena verbalna komunikacija, vendar sta za sporazumevanje neverbalni del in verbalni del komunikacije enako pomembna.

Raziskave kažejo, da je pravilno komuniciranje pomembno za ohranjanje zdravja, in da odsotnost komunikacije ali neustrezna komunikacija lahko ogrozita zdravje.

Ustrezna komunikacija pomembno vpliva na kvaliteto medosebnih odnosov in tudi na kvaliteto našega življenja.